Contact Us

Ms Diksha Pokhriyal
+91-8527493237
diksha.pokhriyal@samaindia.in

SAMA Secretariat

D-98, 2nd Floor
Sector 63 Noida
Uttar Pradesh 201301
Phone Number: +91 - 120-4218527
Email: info@samaindia.in